SAP Dashboard Design 视频教程


 SAP Crystal Solution 方案演示
介绍SAP Crystal入门级商业智能系列解决方案

 SAP Dashboard Design -新增功能介绍
介绍水晶易表的数据可视化功能和易操作性

 SAP Crystal Dashboard Design 功能介绍
简要介绍水晶易表的主要优势和主要功能

     
 水晶易表通过Qaws连接数据源  Xcelsius如何使用现有模板模型  水晶易表连接外部数据源

 

 

 


SAP BusinessObjects - WebI报表设计简单演示

SAP BusinessObjects Webintelligence 4.0演示

SAP ERP HCM和SAP BusinessObjects BI视频演示